Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Devono

 

 • Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego sklep.devono.pl
  2. Sprzedawcą jest 
   • Perun Developer Przemysław Chałada
   • NIP: 7692024700 REGON: 381786732
   • Z siedzibą: ul. Pogodna, nr 7, 55-080 Gniechowice
     
  3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
  4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
  5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy i prowizji za płatność. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
  6. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

    Klasyczny przelew bankowy, na konto właściciela sklepu. 

    
   PL 33 1020 5242 0000 2302 0440 3135
   SWIFT: BREXPLPWMBK

   Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

   Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:
   Blue Media S.A.

   PayPro S.A.


   Płatność przy odbiorze: 
   gotówką u kuriera
   gotówką lub kartą w siedzibie firmy

  7. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  9. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub w inny dowolny sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

 

 • Rejestracja Klienta.
  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży możliwa jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym bądź też zakup jednorazowy.
  2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
  3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
  4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

 • Dane osobowe.
  1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. adres zamieszkania,
   4. adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   5. telefon kontaktowy,
   6. numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
  4. W Związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji zamówień. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej) Administratorem Państwa danych osobowych jest Perun Developer z siedzibą: 55-080 Gniechowice, ul. Pogodna 7
  5. Państwa dane są przetwarzane w celach: realizacji zamówień (art.6 ust. 1 pkt b. RODO) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia(jeśli ich przetwarzanie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie itp. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.
  6. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@devono.pl<\li>

 

 • Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
  5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
   2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
  8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

 • Postępowanie reklamacyjne.
  1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
  2. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
  3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
   1. określenie reklamowanego produktu,
   2. określenie stwierdzonych wad,
   3. żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
  4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
  5. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  6. Zwrot lub wymiana jest możliwa wyłącznie w przypadku towaru który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny. Wymieniany lub zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem oraz informacją o nr konta na który mamy zwrócić pieniądze lub informacji o innym towarze na wymianę.  W przypadku zwrotu całego zamówienia klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia zwrócona zostanie wyłącznie równowartość odesłanego towaru. Przelewy są realizowane w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi
  7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  8. Realizacja reklamacji:
   Po otrzymaniu przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie towaru. Reklamacje ze względu na wady produkcyjne lub nieprawidłowe odmierzenie będą uwzględniane wyłącznie w przypadku towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny. 
   Reklamowany towar należy odesłać wraz z opisem wady, w całości lub w ilości równej podstawowej jednostce sprzedaży (np. 1m, 1szt, 1 op., 1 para) W przypadku uznania reklamacji koszty odesłania podlegają zwrotowi w wysokości ceny najtańszej dostępnej w sklepie opcji dostawy dla danej lokalizacji. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujące towary zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących towarów.
   Różnice w kolorach wyświetlanych na monitorze, tablecie lub telefonie klienta nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 • Postanowienia końcowe.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
  3. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
  4. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
  6. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl